Styckesövergångar

Om du funderar på hur du ska kunna variera dig och få flyt när du skriver är styckesövergångar ett bra ställe att börja på. Styckesövergångar är sådana ord och fraser som binder ihop ett stycke med ett annat. I den här listan finns flera hundra styckesövergångar, sorterade i 25 kategorier.

Innehåll

1. Bedömning, 2. Betoning, 3. Detaljer, 4. Effekt, 5. Exempel, 6. Förtydliganden, 7. Generalisering, 8. Jämförelser, 9. Konsekvens, 10. Kontrast, 11. Kopplingar, 12. Kronologi, 13. Likhet, 14. Medgivande, 15. Medhåll, 16. Motsats, 17. Orsakskedja, 18. Plats, 19. Resonemang, 20. Sammanfattning, 21. Sekvens, 22. Syfte, 23.Tillägg, 24. Undantag, 25. Upprepning

1. Bedömning

Av vad jag kan se
Det är inte troligt
Det är osannolikt
Det är sannolikt
Det är svårt att
Det är troligt
Efter långa studier
Efter vad jag kan se
Enligt
Från den synvinkeln
I min bedömning
Med den utgångspunkten
Med lite perspektiv
Såvitt jag kan bedöma
Ur den synvinkeln
Ur det perspektivet
Ur min synvinkel
Ur mitt perspektiv

Tillbaka till innehållsförteckningen.

2. Betoning

Absolut
Aldrig
Alldeles
Alltid
Allvarlig
Avgörande
Bara
Blott och bart
Definitivt
Den/det centrala
Den grundläggande idén
Den/det faktiska
Dessutom
Det går inte att nog betona
Det viktiga
Endast
Faktum är
Framför allt
Förträdesvis
Först och främst
Grundläggande
Huvudsaken
Huvudsakligen
I första hand
I själva verket
I synnerhet
Ingen annan/inget annat
Just
Kritisk
Kärnan
Kärnfrågan
Med särskild hänsyn till
Med särskilt fokus på
Mest viktig
Minst viktig
Mycket
Obetingat
Oreserverat
Otvivelaktigt
Poängen
Sannerligen
Sanningen är
Självklart
Speciellt
Säkerligen
Särskilt
Uppenbarligen
Utan reservationer
Utan tvekan
Utan tvivel
Utslagsgivande
Verkligen
Väldigt
Viktig
Ytterst
Återigen
Ärligt talat
Överraskande nog

Tillbaka till innehållsförteckningen.

3. Detaljer

De exakta omständigheterna
För att vara detaljerad
För att vara exakt
För att vara noggrann
I synnerhet
Inklusive
Nämligen
Speciellt
Specifikt
Särskilt

Tillbaka till innehållsförteckningen.

4. Effekt

Av det skälet

Därefter
Efter att (ha)
Enligt
Fortsättningsvis
Följaktligen
För att
Hädanefter
I den situationen
I skenet av det
I så fall
Med anledning av det
På grund av det
Som ett led i att
Som ett resultat av det
Sålunda
Under de omständigheterna

Tillbaka till innehållsförteckningen.

5. Förtydliganden

Det vill säga
Ett annat sätt att visa det
För att förtydliga
För att uttrycka det på ett annat sätt
Låt mig formulera det på ett annat sätt
Man kan kalla det
Med andra ord

Tillbaka till innehållsförteckningen.

6. Jämförelser

Det påminner om
Det ska ställas mot
Dock
En konkurrerande tanke
En liknande företeelse
Ett annat sätt att se det
Fastän
I jämförelse
Jämfört med
Kontrastera det med
Lika viktigt
Men
På samma gång
På samma sätt
Samtidigt
Till skillnad
Tvärtom
Å andra sidan
Ändå

Tillbaka till innehållsförteckningen.

7. Kronologi

Aldrig
Alla gånger
Alltid
Avslutningsvis
Denna gång
Direkt

Då och då
Därefter
Efter
Efteråt
En stund/ett ögonblick senare
En stund/ett ögonblick tidigare
Fortfarande
Fram tills
Framför allt
Från och med
För ett ögonblick
För första gången
För sista gången
Förr eller senare
Först och främst
Hädanefter
Härnäst
I allmänhet
Ibland
Inledningsvis
Innan (dess)
Inom kort
Just i tid
Med ens
Med kort fördröjning
Medan
Normalt sett
Nu (när)
Nu för tiden
När
Närhelst
Ofta
Oftast
Om ett tag
Omedelbart
Omkring
Precis när
Plötsligt
På det hela taget
På kort tid
På sistone/senaste tiden
Samtidigt (som)
Sedan
Senare
Slutligen
Snart
Stundom
Så fort
Så snart
Så småningom
Sällan
Tidigare
Till att börja med
Till sist/slut
Tills dess
Under en längre period/tid
Under tiden
Utan dröjsmål
Utan tvekan
Vanligtvis
Vid ett tillfälle
Vid flera tillfällen
Vid samma tidpunkt
Vidare
Än en gång
Än så länge
Ännu
Äntligen
Över huvud taget

Tillbaka till innehållsförteckningen.

8. Medgivande

Det medges
Det ska sägas
Det är förvisso sant
Givetvis
Naturligtvis
Onekligen
Självklart
Så klart
Säkerligen
Utan tvivel

Tillbaka till innehållsförteckningen.

9. Medhåll

Dessutom
Det stämmer överens med
Därutöver
Egentligen
En/ett liknande
Faktiskt
För att inte nämna
För det andra
Givetvis
Naturligtvis
I själva verket
Likaledes
Lika viktigt
På samma sätt
Rentav
Samma sak
Sedan
Självfallet
Självklart
Såväl det som
Tillsammans med
Utan tvekan
Vidare

Tillbaka till innehållsförteckningen.

10. Orsakskedja

Alltså
Annars
Av det skälet
Bara om
Det beror på
Det krävs
Det leder till

Därefter
Därför
Därmed
Därmedelst
Efter det
Eftersom
En följd
En förutsättning
Endast
Enligt
Ett krav
Ett villkor
Följaktligen
För att kunna
Förutom
Förutsatt
I enlighet med det
Ifall
Ifall inte
Inte förrän
Med tanke på
Medan
När
Närhelst
Om
Om inte
På det sättet
På grund av
Sedan
Som en följd av
Så fort
Så länge
Således
Sålunda
Under sådana förutsättningar
Utan det skulle
Även om
Även utan

Tillbaka till innehållsförteckningen.

11. Exempel

Av följande
Det viktiga
Det vill säga
En annan central poäng
En fördel
En konsekvens
En nackdel
En orsak
Exempelvis
Framför allt
För att illustrera det
För att påvisa det
För att visa på det
Hit hör
Huvudsakligen
Här ingår
I detta fall
I synnerhet
Inklusive
Med andra ord
Något som
Nämligen
Oftast
På den negativa sidan
På den positiva sidan
På detta sätt
Som ett exempel
Som ett sätt att illustrera
Speciellt
Specifikt
Sålunda
Såsom
Särskilt
Ta fallet med
Till exempel
Överraskande nog

Tillbaka till innehållsförteckningen.

12. Generalisering

En generell regel
En tumregel
I allmänhet
I regel
Oftast
På det hela taget
Som regel
Som vanligt
Tumregeln
Vanligen
Vanligtvis

Tillbaka till innehållsförteckningen.

13. Konsekvens

Av det följer
Av det skälet
Det leder till

Därav
Därför
Följaktligen
I enlighet med
I sin tur
På det sättet
På grund av
Resultatet blir
Sedan
Slutet blir
Slutsatsen blir
Som en följd av
Så att
Sålunda
Vilket leder till

Tillbaka till innehållsförteckningen.

14. Kontrast

Alternativet är
Annars
Antingen… eller
Dock
Däremot
Eller
Emellertid
En annan/ett annat
En kontrast är
Ett alternativ är
Fastän
Hellre
I annat fall
I kontrast till
I motsats till
Icke desto mindre
Iställlet
Ju… desto…
Jämför med
Likväl
Medan
Men
Motsatsen
Oaktat
Och ändå
Omvänt
Samtidigt
Snarare
Som jämförelse
Till skillnad från
Trots allt
Trots det
Tvärtom
Undantagsvis
Under tiden
Varken… eller…
Å andra sidan
Ändock
Ändå

Tillbaka till innehållsförteckningen.

15. Kopplingar

Dessutom
Därjämte
Därtill
Därutom
Därutöver
Eller
För det andra
För övrigt
Förresten
Förutom detta
Härnäst
Härutöver
I övrigt
Jämväl
Och
Också
Samt
Slutligen
Till yttermera visso
Tillika
Utöver det
Vidare
Ytterligare
Återigen
Ännu mer
Även om

Tillbaka till innehållsförteckningen.

16. Likhet

Andra, liknande
Dessutom
I samma ådra
Jämväl
Likaledes
Likaså
På samma sätt
Samma typ
Samma sort
Sammaledes

Tillbaka till innehållsförteckningen.

17. Motsats

Annars
Dessutom
Dock
Däremot
Därutöver
Egentligen
Ehuru
Eller
Faktiskt
Faktum är
Fastän
För övrigt
Förresten
I grunden
I realiteten
I själva verket
I verkligheten
Istället
Låt vara
Med det sagt
Men
Må så vara
Noga räknat
Noga taget
När allt kommer omkring
Oavsett
Oberoende
Rätteligen
Samtidigt
Självklart… men
Snarare
Strängt taget
Så kan det vara
Så mycket som
Till skillnad
Trots det
Tvärtemot
Tvärtom
Å andra sidan
Ändock
Ändå
Även om

Tillbaka till innehållsförteckningen.

18. Plats

Bakom
Bland
Bortanför
Bortom
Bredvid
Centralt
Där
Där borta
Därhelst
Emellan
Framför
Från
Först
Granne med
Hit och dit
Här
Här och där
I anslutning
I bakgrunden
I botten
I förgrunden
I ledningen
I mitten
I närheten
I omgivningen
I utkanten
Inför
Innanför
Inom
Långt borta
Längre bort
Längs kanten
Längst bak
Längst fram
Mitt i
Mittemellan
Mittemot
Nedanför
Ner
Nära
Nära kanten
Närmare
Nästintill
Omkring
Ovanför
Ovanpå
Precis bakom
På andra sidan
På samma sida
På sidan om
Rakt fram
Sist
Till
Till höger
Till vänster
Under
Uppe
Utanför
Vid sidan av
Vid toppen av
Över

Tillbaka till innehållsförteckningen.

19. Resonemang

Alltså
Apropå
Av samma skäl
Dessutom
Dock

Därför
Därutöver
Eftersom
Fastän
Givetvis
I alla fall
I och med
I själva verket
Med tanke på
Naturligtvis
När
Om
På grund av
Sedan
Självklart
Trots att
Uppenbarligen
Vidare
Vilket föranleder
Åtminstone

Tillbaka till innehållsförteckningen.

20. Sammanfattning

Allt som allt
Av det följer
Avslutningsvis
Det betyder
Det går inte att komma ifrån
Det torde därför vara uppenbart
Därav följer
Därför
Efter allt detta
Efter noggrant övervägande
För att avsluta
För att sammanfatta
Generellt
Hur som helst
I alla fall
I korthet
I långa loppet
I princip
I själva verket
I slutänden
Kort och gott
Kort fattat
Kort sagt
Med andra ord
Med det i åtanke
Med det sagt
Med tanke på det
Oftast
Om man ska sammanfatta
På det hela taget
Sammanfattningsvis
Slutsatsen blir
Som jag har visat
Som sagt
Som tidigare nämnts
Summa summarum
Summan av kardemumman
Sålunda
Till sist
Till slut
Till syvende och sist
Trots allt
Tydligen
Uppenbarligen
Vanligtvis
Vilket betyder
Över huvud taget

Tillbaka till innehållsförteckningen.

21. Sekvens

Dessutom

Därefter
Efter
Efterföljande
Efteråt
Följande
För det andra
Före
Först
Förut
Härnäst
I detta läge
I tid
Innan
Inom kort
Medan
Nu
Numera
Och sedan
Och så vidare
På samma gång
Samtidigt
Sedan
Senare
Snart
Tidigare
Till att börja med
Till en början
Till sist
Till slut
Vid den tiden
Vid den tidpunkten
Vid samma tidpunkt

Tillbaka till innehållsförteckningen.

22. Syfte

Av det skälet
Därför
För att
I syfte att
Med målet att
Med tanke på
På grund av
Så att

Tillbaka till innehållsförteckningen.

23. Tillägg

Andra
Annars
Både det och
Dessutom
Det hänger ihop med
Det kan man jämföra med
Det ledde till
Dock
Därefter
Därför
Därutöver
Efter det
Egentligen
En annan/ett annat
En/ett liknande
Exempelvis
Faktiskt
Följaktligen
För att ge ett exempel
För det andra
Före det
För övrigt
Härnäst
I kölvattnet av det
I själva verket
I övrigt
Med tanke på det
Men
Och
Och sedan
På samma gång
På samma sätt
Rentav
Sedan
Senare
Slutligen
Som en följd av detta
Som jämförelse
Sålunda
Till att börja med
Till exempel
Till på köpet
Till skillnad från det
Till syvende och sist
Till yttermera visso
Vidare
Ytterligare
Å andra sidan
Återigen
Övriga

Tillbaka till innehållsförteckningen.

24. Undantag

Dock
Då och då
I några fall
I vissa fall
Ibland
Självklart
Trots det
Ändå

Tillbaka till innehållsförteckningen.

25. Upprepning

Annorlunda uttryckt
Det betyder
För att uttrycka det annorlunda
Kort fattat
Med andra ord
Med risk för att upprepa mig
Nämligen
Som jag tidigare har
Vad jag egentligen menar
Återigen

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Det här är en av många listor på Element X. Den är framför allt inspirerad av Cascadias lista över 727 styckesövergångar. Se även Synonymer.se, Synonymer.cc och Korsordslexikon.